Projektering

 

MILJÖSAMORDNING:

Miljösamordning innefattar alla delar av ett projekt och syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en mer hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar mål- och krav för byggnaden på system, material och produktion i projektets miljöprogram samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Miljösamordnaren skall följa upp och granska att valda kriterier uppnås samt sammanställa underlag för preliminär bedömning och se till att ansökningsdokumentation upprättas. I de projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att administrera och registrera projektet mot aktuell huvudman för certifieringssystemet samt ser till att slutlig certifieringsansökan sammanställs med kompletterande mätningar och brukarenkät. Alla dokument skickas in till certifieringsorganet för certifiering av befintlig byggnad. 

En certifierad miljöbyggsamordnare är en miljösamordnare som är certifierad av SGBC och det betyder att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 

MILJÖPLAN:

Dry-IT erbjuder i tjänsten Miljöplan hjälp med att formulera en miljöplan enligt de krav som kommer från byggherren. I en miljöplan anges vilka miljö- och energikrav som ställs på projekteringen. En miljöplan visar på vilket sätt konsulten eller entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren angett i sitt miljöprogram. Exempel på information som miljöplanen omfattar är hur hantering av material och avfall sker, miljöarbetet på byggarbetsplatsen, avvikelsehantering och hur arbetet skall dokumenteras.

 

RIVNINGSPLAN:

I samband med rivning av en byggnad har byggherren ansvar att följa PBL som kräver dokumentation (rivningsplan) av rivning och hantering av avfall. Dry-IT kan i tjänsten ”rivningsplan” hjälpa till att inventera och upprätta en rivningsplan enligt PBL.

 

GRANSKNING AV HANDLINGAR:

Vid upprättandet av förfrågningsunderlag arbetar miljösamordnaren nära beställaren och projektörerna för att säkerställa att ambitionsnivån bibehålls och att utvärderingsgrunderna blir relevanta. När anbuden inkommer från entreprenörerna är miljösamordnaren delaktig i gransknings- och urvalsprocessen och validerar deras materialval och åtgärdsförslag. 

 

MATERIALVAL:

Dry-IT erbjuder i tjänsten ”materialval” en miljösamordnare som stödjer projektörerna i arbetet med att välja rätt material för att uppnå beställarens ambitionsnivå. Vi har kunskap om alla de system som finns på marknaden för bedömning av byggmaterial och kemiska produkter. Vi kan även hålla utbildningar för projektgruppen i byggvarubedömning. 

 

MILJÖREVISION:

Dry-IT tillhandahåller en miljösamordnare i tjänsten ”miljörevision” för att hjälpa byggherren att säkerställa att hela processen uppfyller miljökraven.

 

RADONSÄKERHETSBESKRIVNING:

Radonsäkerhetsbeskrivningen är ett kravställande dokument och upprättas tidigt i projektet. Syftet med den är på ett systematiskt sätt beskriva projektets förutsättningar ur radonsynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade konsekvenser av radon. Radonsäkerhetsbeskrivningen innehåller bland annat beställarens krav på radonskydd under produktion, kritiska byggnadsdelar och riskmoment, egenkontroller i produktion och så vidare. Dokumentet som genereras kan med fördel biläggas förfrågningsunderlaget.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår