Produktion

 

MILJÖSAMORDNING:

Miljösamordning innefattar alla delar av ett projekt och syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en mer hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar mål- och krav för byggnaden på system, material och produktion i projektets miljöprogram samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Miljösamordnaren skall följa upp och granska att valda kriterier uppnås samt sammanställa underlag för preliminär bedömning och se till att ansökningsdokumentation upprättas. I de projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att administrera och registrera projektet mot aktuell huvudman för certifieringssystemet samt ser till att slutlig certifieringsansökan sammanställs med kompletterande mätningar och brukarenkät. Alla dokument skickas in till certifieringsorganet för certifiering av befintlig byggnad. 

En certifierad miljöbyggsamordnare är en miljösamordnare som är certifierad av SGBC och det betyder att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 

MILJÖROND:

Dry-IT erbjuder tjänsten ”Miljörond” som innebär att miljösamordnaren hjälper byggherren med att kontrollera produktionen. Arbetsplatsen granskas, materialval synas och avfallshanteringen kontrolleras att den efterlevs enligt tidigare definierad ambitionsnivå. Miljöronderna dokumenteras och avvikelser meddelas byggherren för att därigenom kunna åtgärdas.

 

STÖD VID VAL AV MATERIAL:

Miljösamordnaren granskar att allt material som används i produktionen är godkänt i branschsystem för materialval; Byggvarubedömningen, Sunda hus och BASTA. Miljösamordaren kan även bidra i produktionen med utbildning och stöd till entreprenören i aktuell fråga.

 

AVFALLSHANTERING:

Miljösamordnaren hjälper i tjänsten ”avfallshantering” till i produktionen med att säkerställa att avfallshanteringsplanen efterlevs och kan även rådge platsledning med operativa frågor kring avfallshanteringen under produktionens gång. 

 

RADONSÄKERHETSPLAN:

Samtliga ansvariga i byggnadsprojektet skall känna till förutsättningarna, kritiska moment etc. ur radonperspektivet. Dry-IT hjälper kunderna med att utifrån framtagen radonsäkerhetsbeskrivning arbeta fram en produktionsanpassad radonsäkerhetsplan. Viktiga delar belyses så som att identifiera kritiska moment och konstruktioner som kräver extra bevakning vid själva utförandet. Radonsäkerhetsplanen är produktionsanpassad och upprättas i form av en lättöverskådlig dokumentation (checklista). Radonsäkerhetsplanen kan infogas som avsnitt i ett större sammanhang.

 

RADONMÄTNINGAR:

Dry-IT erbjuder i tjänsten ”Radonmätning” två varianter av mätningar; Rådgivande korttidsmätning av radongas (och den sker oberoende av årstid) med radonscout samt långtidsmätningar av radongas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

 

GAMMASTRÅLNINGSMÄTNINGAR:

Byggnader som uppförts med blåbetong avger gammastrålning och bidra till höga radongashalter. Med en gammastrålningsmätning så är det möjligt att bedöma ifall det finns alunskifferbaserad lättbetong med hög uranhalt (s.k. blåbetong) i en byggnad, mätningen nyttjas ofta i utredningssyfte vid radonundersökningar eller inför rivning vid ombyggnationer.

 

KVÄVEDIOXIDMÄTNING:

I projekt som ska certifieras ingår ett delmoment som innefattar en kvävedioxidmätning. Dry-IT tillhandahåller den tjänsten/mätningen och administrerar med analys och rapport för resultat i slutdokumentationen för att uppfylla denna indikator.

 

VERIFIERING AV INDIKATORER VID CERTIFIERING:

Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras mellan ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk. En miljösamordnade hjälper till att sammanställa att underlag för verifieringen samt administrera processen. Dry-ITs konsulter kan hjälpa till med alla mätningar och beräkningar som krävs för att få en certifiering fastställd. Många av indikatorerna kan verifieras redan i samband med slutbesiktningen, medan några måste mätas under specifika perioder i den färdiga byggnaden.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår