Miljösamordnare

Byggnader står för en stor del av samhällets miljöpåverkan och därför krävs att miljöfrågorna belyses under byggnadens hela livscykel för att minska denna påverkan och bidra till ett hållbart samhälle. En tydlig trend är att antalet byggherrar som ställer miljökrav ökar samtidigt som antalet byggnader som klassas enligt något miljöcertifieringssystem har skjutit i höjden.

En miljösamordnare äger kunskap om bygglagstiftning, miljölagstiftning och den samhällsutveckling som sker inom området. Tillsammans med en miljösamordnare blir det lättare för entreprenörer, byggherrar och fastighetsägare att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Miljösamordnaren hjälper beställaren att formulera miljömål och miljöprogram som ska säkerställa att lagkrav uppfylls och risker minimeras. Under produktionen följer miljösamordnaren upp projektets specifika miljöprestanda och ser till att mål och krav både uppfylls och efterlevs. Miljösamordnaren leder processen fram till certifiering.

 

Miljösamordnarens roll i olika delar av byggprocessen:

FÖRSTUDIE/UTREDNING

I samarbete med beställaren gör miljösamordnaren en miljöstrategi utifrån organisationens miljömål och byggnadens premisser och projektets förutsättningar. Detta med förslag till anpassning av krav och metodik till certifieringssystem – vilket effektiviserar arbetet för alla inblandade.

 

PROGRAM

Miljösamordnaren hjälper beställaren att utifrån strategin formulera miljömål och omsätter dessa i praktiska miljökrav. Målen och kraven formuleras i ett miljöprogram som fungerar styrande för både projektörer och entreprenörer. Miljösamordnaren fungerar som rådgivare i miljöfrågor. Miljökraven följs sedan upp under projektering och produktion.

 

PROJEKTERING

Miljösamordnaren fungerar som beställarens projektledare för miljöfrågor och håller i miljöfrågorna under projekteringsprocessen. Miljösamordnaren ser även till att respektive arkitekt, byggnadskonstruktör, vvs- och elkonstruktör får hjälp att analysera och välja alternativ så att miljömålen uppfylls. Med kunskap om hållbart byggande, miljöriktig utformning och certifieringssystemens bedömningsprocess blir miljösamordnaren kort sagt en viktig tillgång för varje projekteringsgrupp.

 

PRODUKTION

Miljösamordnaren upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Under produktionen följer miljösamordnaren upp entreprenören. Bland annat genom att se till att rätt produkter används och att avfallet hanteras korrekt och genom platsbesök – så kallade miljöronder – som protokollförs med både text och foton. I projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att samla in all dokumentation som krävs fram till att verifieringen skall göras.

 

FÖRVALTNING

I befintliga fastighetsbestånd gör miljösamordnaren miljö- och materialinventeringar, exempelvis förekomsten av PCB, asbest, kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen som historiskt byggts in och som behöver saneras. Kan även hjälpa till att samordna olika miljöutredningar tex vad gäller avfalls-, energi-, fukt- och radonfrågor. Arbetet kan också innefatta kontakt med myndigheter, rådgivning till fastighetsägare, exempelvis genom kostnadsbedömningar och stöd vid upphandlingar samt kontakt med boende. Allt för att skapa friska hus.

 

Tillbaka till miljö

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår