Produktion

 

FUKTSÄKERHETSPLAN:

För att produktionen ska löpa på med rätt insatser vid rätt tillfällen behövs en gemensam plattform för samtliga inblandande där man tillsammans definierar de olika aktiviteterna i förebyggande fuktsäkerhetsarbete. Samtliga ansvariga i projektet ska känna till förutsättningarna och vilka unika kritiska moment och delar som förekommer. Dry-IT hjälper kunderna med att utifrån framtagen fuktsäkerhetsbeskrivning arbeta fram en produktionsanpassad fuktsäkerhetsplan. Viktiga delar uppmärksammas så som att identifiera fuktkritiska moment och konstruktioner som kräver extra bevakning vid själva utförandet. Fuktsäkerhetsplanen är en lättöverskådlig dokumentation med tydligt definierade moment, aktiviteter, beskrivningar och tydlig ansvarsfördelning.

 

ARBETSBEREDNING:      

Vid kritiska moment – som till exempel grundläggning, fasadmontage, takuppbyggnad, montering PE-folie för lufttäthet – är det viktigt att arbetet utförs korrekt. Som hjälpmedel kan en arbetsberedning tas fram. En arbetsberedning har som syfte att lyfta ett moments risker i tidigt skede för att minimera utförandefel. Samtidigt som den utvecklar organisationens kompetens och individernas kunnande för att säkra kvaliteten.Dry-IT kan med sin mångåriga erfarenhet inom både fuktsäkerhets- och lufttäthetsarbete vara behjälplig med att ta fram eller vara delaktig i framtagandet av arbetsberedningar, och utbildning av berörda arbetslag.

 

FUKTRONDER:

Väldokumenterade handlingsplaner och väl insatta projektgrupper är inte en försäkring mot fuktproblem under produktionstiden. Det uppkommer hela tiden nya händelser på byggarbetsplatsen som ständigt ger upphov till nya problemsituationer. Dry-IT hjälper till i arbetet att säkerställa produktionen med hjälp av en sakkunnig som regelbundet kommer ut till arbetsplatsen för att på plats granska bygget och på så vis hjälper till att säkerställa att fuktsäkerhetsplanen efterlevs. Dessa fuktronder sker med jämna mellanrum för att ha en kontinuitet i säkerställandet av det vi kallar ”processen för friska hus”. Fuktronden utförs efter en systematiskt upprättad mall. Vid varje tillfälle dokumenteras status och kommuniceras till projektgruppen.

 

FUKTKONTROLLPLAN: 

Vid start av produktionsfasen är det viktigt att kunden tillsammans med sin fuktsakkunnige person har en gemensam målbild över hur tidplanen skall se ut för mätprocessen i bygget. Var skall de olika mätpunkterna placeras ut? Hur många mätpunkter på respektive plan? När i tiden skall de olika planen mätas på? En fuktkontrollplan presenterar hela detta arbete på ett strukturerat sätt så att samtliga i projektgruppen vet och förstår vad vi gemensamt siktar på. Om det av olika anledningar blir förseningar i projektet ska även fuktkontrollplanen revideras och innehålla den nya tidsplaneringen. Fuktkontrollplanen blir på så vis ett levande aktuellt dokument tills samtliga plan är klara med samtliga mätningar då det går över och blir en dokumentation för vad som utförts när.

 

UTTORKNING:

De flesta byggmaterial innehåller från början byggfukt. Denna fukt kommer under en lång tid efter färdigställande av byggnaden att torka ut. När byggnaden ställt sig i jämvikt med omgivande klimat är byggfukten uttorkad. Ibland finns inte tiden för att detta skall ske på naturlig väg. Vi hjälper våra kunder med dimensionering av uttorkningsanläggning. I vissa fall levereras och monteras även denna av oss. Observera: uttorkning är inte bara värme utan också klimat.
Dimensioneringen utförs i en tydlig rapport med ibland skisser och ritningar som underlag. Denna tjänst lämpar sig väl att starta inför produktionsstart eller när behov uppstår.

 

FUKTMÄTNINGAR:

Betong - RBK mätningar av RBK auktoriserad konsult (RBK = Rådet för byggkompetens)
Denna tjänst är till för att säkerställa korrekta fuktmätningsresultat. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemiska nedbrytningar av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem på sikt. Man bör alltid anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att säkerställa produktionen. RBK-mätningar innebär att man tar prover på betongens fuktinnehåll. Utifrån de resultat som erhålls kan man exakt avgöra fortsatta uttorkningstid för absolut bästa resultat. Mätprotokoll erhålls efter varje mätning innehållandes resultat, ritning med mätpunkts samt kompletterande kommentar. RBK-mätningar utförs under pågående produktion.


Trä - fuktmätning 
Inbyggd fukt är direkt kopplat till innemiljöproblem. För hygien, hälsa och miljö har Boverkets byggregler (BBR) tydligt definierat att fastigheter bör genomsynas för att säkerställa att skadlig fukt inte förekommer. Genom att mäta fukthalten i trä undviker man onödiga fuktrelaterade materialproblem och man säkerställer en god inomhusmiljö. Fuktmätningen genomförs innan materialet byggs in och/eller målas över. Vid varje fuktmätning dokumenteras resultatet i protokoll- och/eller rapportform samt att mätplatser markeras på ritning.


Klimatkontroll, Luftmätning med partikelanalys
För hygien, hälsa och miljö har Boverkets byggregler (BBR) tydligt definierat att fastigheter bör genomsynas för att säkerställa att skadlig fukt inte förekommer. Problemen kan uppkomma vid både för hög och för låg luftfuktighet. För att säkerställa en god inomhusmiljö kan en analys av luften vara ett bra kvitto. Vid varje mätning dokumenteras resultatet i protokoll- och/eller rapportform. Klimatkontroller och eventuella luftmätningar genomförs vanligen under pågående nyproduktion och i förvaltning av befintliga fastigheter.


ANALYS AV MÄTRESULTAT:

När en mätning genomförts med negativt resultat och för högt fuktinnehåll, förhöjda värden av partikelhalter, etcetera så bör en analys genomföras. Dry-IT granskar orsaken och utreder vad som ligger till grund för de förhöjda värdena. Ett åtgärdsförslag med olika aktiviteter för att hantera avvikelsen arbetas fram av ansvarig fuktkonsult. Kunden erhåller efter analysen en rapport med åtgärdsförslag.

 

FUKTSKADEUTREDNINGAR:

När det uppstår fuktskador kan problemen vara komplexa och ibland svårlösta. För den som drabbats är det viktigt att få kontakt med en kompetent skadeutredare för att påbörja utredning. Dry-IT tillhandahåller utbildad och specialiserad skadeutredare för att med en snabb och strukturerad arbetsmetodik hantera och lösa problemet. Innan uppdraget startar sker samrådsplanering med beställaren. Sedan påbörjas ett systematiskt utredningsarbete exempelvis i form av luftanalyser, materialprover, etcetera. Efter avslutad skadeutredning får kunden en skaderapport med beskrivning på skador samt konkreta åtgärdsförslag.

 

AVFUKTNING:

I de fall vattenskada uppstått eller att uttorkningstider inte blir som beräknat, uppstår direkt ökad riskbild för förseningar, ökade kostnader och skador i fastigheten. En fukttekniker kontrollerar skadan och problemets omfattning. Utifrån beräkningar ser Dry-IT till att all maskinell utrustning monteras på plats i den mängd som krävs. Därefter sker löpande uppföljning och översyn tills önskad fuktnivå är uppnådd och säkerställd. Efter utförd avfuktningsinsats får kunden en rapport av utförande och resultat.

 

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD:

När fel upptäcks under garantitiden kan vi hjälpa till med undersökningar, kontrollmätningar och förslag till hur eventuella brister kan rättas till. Efter en systematisk genomgång med utgångspunkt från problembeskrivningen lämnar vi en rapport och överskådlig dokumentation som underlag för beslut om åtgärder. Problemen kan handla om läckage av vatten genom fasad, tak, gårdsbjälklag eller olägenheter på grund av luktspridning mellan olika enheter i byggnaden, missfärgningar i parkettgolv, förhöjda radonvärden eller att brukare upplever irritation i ögon eller på slemhinnor.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår