Förvaltning

 

FUKTINVENTERING: 

När en fastighet står inför renovering/ombyggnation eller enbart vid förebyggande förvaltningsunderhåll så framkommer ofta frågeställningen kring just fuktaspekten och dess status. För att garantera friska hus bör man regelbundet inventera och granska att det ej föreligger risk för oupptäckta fuktskador. I Dry-IT:s tjänst fuktinventering dokumenteras systematiskt byggnadens fuktstatus med ett unikt system. Behoven analyseras och åtgärdsförslag tas fram. En sammanställning över aktuella åtgärder lämnas till fastighetsägaren/byggherren för att säkerställa att framtida överraskningar i form av fuktskador inte uppstår efter avslutad byggåtgärd. Tjänsten kan genomföras som en ren enskild fuktstatusinventering eller som en del i större översyn av byggnaden inför exempelvis en ombyggnad.

 

INNEMILJÖUTREDNING:

När det uppstår innemiljöproblem såsom störande lukt, ljud eller direkta fuktskador kan orsakerna vara komplexa att finna problemet på och ibland därför mycket svårlösta. För den som drabbats är det viktigt att få kontakt med en kompetent skadeutredare för att påbörja utredning. Dry-IT tillhandahåller utbildad och specialiserad skadeutredare/innemiljöutredare för att med en snabb och strukturerad arbetsmetodik hantera, definiera och hitta orsaken. Innan uppdraget startar sker samrådsplanering med beställaren. Sedan påbörjas ett systematiskt utredningsarbete exempelvis i form av luftanalyser, materialprover eller andra åtgärder som behövs för att identifiera problemet. Efter avslutad utredning får kunden en skaderapport med konkreta åtgärdsförslag och eventuella kostnader (om sådan överenskommelse finns mellan kunden och Dry-IT) för åtgärder.

 

FASADINVENTERING: (Till exempel enstegstätat putsad fasad)

Som förvaltare eller bostadsrättsförening är det en god investering att ha kontroll på att fastighetens fasad är i gott skick. Till exempel när garantitiden är på väg att gå ut eller inför kommande budgetarbete eller rent allmänt i underhållsplanen. Dry-ITs tjänst fasadinventering innebär att en fuktkonsult på plats utför en okulär besiktning och söker efter eventuella fuktfläckar, sprickor och avvikelser i fasaden. Därefter fotas fasaden och dokumenteras. Fuktkonsulten borrar små hål i putsen och genomför där indikationsmätningar i fasaden. Detta ger en god bild av fastighetens fuktskick. Allt rapporteras utförligt i en slutdokumentation med ritningsunderlag och där eventuella brister rangordnas i prioriterad åtgärdsföljd.

 

FUKTSKADEUTREDNINGAR:

När det uppstår fuktskador kan problemen vara komplexa och ibland svårlösta. För den som drabbats är det viktigt att få kontakt med en kompetent skadeutredare för att påbörja utredning. Dry-IT tillhandahåller utbildad och specialiserad skadeutredare för att med en snabb och strukturerad arbetsmetodik hantera och lösa problemet. Innan uppdraget startar sker samrådsplanering med beställaren. Sedan påbörjas ett systematiskt utredningsarbete exempelvis i form av luftanalyser, materialprover med mera. Efter avslutad utredning får kunden en skaderapport som beskriver problemen och ger konkreta åtgärdsförslag.

 

INMÄTNING VID VATTENSKADA:

När en byggnad råkar ut för en vattenskada kan det vara svårt att se hur omfattande skadan blivit och hur mycket av kringliggande material som tagit skada. Därför är det viktigt att man kontrollerar mer än vad bara ögat kan se och även säkerställer material runt omkring skadeplatsen. Dry-IT erbjuder kunderna hjälp genom att en specialist kommer till platsen och utför mätningar i kombination med okulär granskning. Därefter får kunden besked om hur stor skadan är samt ger konkreta åtgärdsförslag. En skaderapport överlämnas med beskrivning på själva skadan och de erhållna åtgärdsförslagen.

 

LÄCKAGESÖKNING:

När det i en befintlig fastighet uppstår ett läckage såsom i tak, väggar intill terrasser eller liknande så kan läckagesökning bli nödvändigt att utföra för att spåra orsaken till källan. Vid läckagesökningar genomför Dry-IT:s utredningsspecialister, med hjälp av flera olika metoder, läckagesökningar för att på så vis finna varifrån skadan uppstått. Därefter utreds dess omfattning. När orsaken och skadorna är fastställda så överlämnas dokumentation med vilka åtgärder som bör vidtas. 

 

AVFUKTNING:

I de fall vattenskada uppstått eller att uttorkningstider inte blir som beräknat, uppstår direkt ökad riskbild för förseningar, ökade kostnader och skador i fastigheten. En fukttekniker kontrollerar skadan och problemets omfattning. Utifrån beräkningar tillser : att erforderlig maskinell utrustning monteras på plats i den mängd som krävs. Därefter sker löpande uppföljning och översyn tills önskad fuktnivå är uppnådd och säkerställd. Kunden erhåller en rapport av utförande och resultat.

 

FRISKA HUSET:

I förvaltningsarbetet framkommer ofta frågeställningar kring fuktaspekten och byggnadens fuktstatus. Att arbeta förebyggande i fuktfrågan ger en trygghet för fastighetsägaren. Genom förebyggande fuktsäkerhetsarbete minskar risken för allvarliga fuktskador och oförutsedda kostnader. Det är alltid mycket billigare att åtgärda brister i fuktskyddet innan fukten tagit sig in i och allvarligt skadat husets konstruktion. Dry-IT är en förebyggande tjänst där specialister på befintliga byggnader undersöker och dokumenterar byggnadens fuktstatus efter ett systematiskt och egenutvecklat system. Resultaten analyseras och åtgärdsförslag över eventuella upptäckta brister presenteras för fastighetsägaren. De upptäckta bristerna graderas på en skala vilket illustrerar tidsperspektivet för när åtgärder bör sättas in.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår