Produktion
 

 Fukt

FUKTSÄKERHETSPLAN:

För att produktionen ska löpa på med rätt insatser vid rätt tillfällen behövs en gemensam plattform för samtliga inblandande där man tillsammans definierar de olika aktiviteterna i förebyggande fuktsäkerhetsarbete. Samtliga ansvariga i projektet ska känna till förutsättningarna och vilka unika kritiska moment och delar som förekommer. Dry-IT hjälper kunderna med att utifrån framtagen fuktsäkerhetsbeskrivning arbeta fram en produktionsanpassad fuktsäkerhetsplan. Viktiga delar uppmärksammas så som att identifiera fuktkritiska moment och konstruktioner som kräver extra bevakning vid själva utförandet. Fuktsäkerhetsplanen är en lättöverskådlig dokumentation med tydligt definierade moment, aktiviteter, beskrivningar och tydlig ansvarsfördelning.

 

ARBETSBEREDNING:      

Vid kritiska moment – som till exempel grundläggning, fasadmontage, takuppbyggnad, montering PE-folie för lufttäthet – är det viktigt att arbetet utförs korrekt. Som hjälpmedel kan en arbetsberedning tas fram. En arbetsberedning har som syfte att lyfta ett moments risker i tidigt skede för att minimera utförandefel. Samtidigt som den utvecklar organisationens kompetens och individernas kunnande för att säkra kvaliteten.Dry-IT kan med sin mångåriga erfarenhet inom både fuktsäkerhets- och lufttäthetsarbete vara behjälplig med att ta fram eller vara delaktig i framtagandet av arbetsberedningar, och utbildning av berörda arbetslag.

 

FUKTRONDER:

Väldokumenterade handlingsplaner och väl insatta projektgrupper är inte en försäkring mot fuktproblem under produktionstiden. Det uppkommer hela tiden nya händelser på byggarbetsplatsen som ständigt ger upphov till nya problemsituationer. Dry-IT hjälper till i arbetet att säkerställa produktionen med hjälp av en sakkunnig som regelbundet kommer ut till arbetsplatsen för att på plats granska bygget och på så vis hjälper till att säkerställa attfuktsäkerhetsplanen efterlevs. Dessa fuktronder sker med jämna mellanrum för att ha en kontinuitet i säkerställandet av det vi kallar ”processen för friska hus”. Fuktronden utförs efter en systematiskt upprättad mall. Vid varje tillfälle dokumenteras status och kommuniceras till projektgruppen.

 

FUKTKONTROLLPLAN: 

Vid start av produktionsfasen är det viktigt att kunden tillsammans med sin fuktsakkunnige person har en gemensam målbild över hur tidplanen skall se ut för mätprocessen i bygget. Var skall de olika mätpunkterna placeras ut? Hur många mätpunkter på respektive plan? När i tiden skall de olika planen mätas på? En fuktkontrollplan presenterar hela detta arbete på ett strukturerat sätt så att samtliga i projektgruppen vet och förstår vad vi gemensamt siktar på. Om det av olika anledningar blir förseningar i projektet ska även fuktkontrollplanen revideras och innehålla den nya tidsplaneringen. Fuktkontrollplanen blir på så vis ett levande aktuellt dokument tills samtliga plan är klara med samtliga mätningar då det går över och blir en dokumentation för vad som utförts när.

 

UTTORKNING:

De flesta byggmaterial innehåller från början byggfukt. Denna fukt kommer under en lång tid efter färdigställande av byggnaden att torka ut. När byggnaden ställt sig i jämvikt med omgivande klimat är byggfukten uttorkad. Ibland finns inte tiden för att detta skall ske på naturlig väg. Vi hjälper våra kunder med dimensionering av uttorkningsanläggning. I vissa fall levereras och monteras även denna av oss. Observera: uttorkning är inte bara värme utan också klimat.
Dimensioneringen utförs i en tydlig rapport med ibland skisser och ritningar som underlag. Denna tjänst lämpar sig väl att starta inför produktionsstart eller när behov uppstår.

 

FUKTMÄTNINGAR:

Betong - RBK mätningar av RBK auktoriserad konsult (RBK = Rådet för byggkompetens)
Denna tjänst är till för att säkerställa korrekta fuktmätningsresultat. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemiska nedbrytningar av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem på sikt. Man bör alltid anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att säkerställa produktionen. RBK-mätningar innebär att man tar prover på betongens fuktinnehåll. Utifrån de resultat som erhålls kan man exakt avgöra fortsatta uttorkningstid för absolut bästa resultat. Mätprotokoll erhålls efter varje mätning innehållandes resultat, ritning med mätpunkts samt kompletterande kommentar. RBK-mätningar utförs under pågående produktion.


Trä - fuktmätning 
Inbyggd fukt är direkt kopplat till innemiljöproblem. För hygien, hälsa och miljö har Boverkets byggregler (BBR) tydligt definierat att fastigheter bör genomsynas för att säkerställa att skadlig fukt inte förekommer. Genom att mäta fukthalten i trä undviker man onödiga fuktrelaterade materialproblem och man säkerställer en god inomhusmiljö. Fuktmätningen genomförs innan materialet byggs in och/eller målas över. Vid varje fuktmätning dokumenteras resultatet i protokoll- och/eller rapportform samt att mätplatser markeras på ritning.


Klimatkontroll, Luftmätning med partikelanalys
För hygien, hälsa och miljö har Boverkets byggregler (BBR) tydligt definierat att fastigheter bör genomsynas för att säkerställa att skadlig fukt inte förekommer. Problemen kan uppkomma vid både för hög och för låg luftfuktighet. För att säkerställa en god inomhusmiljö kan en analys av luften vara ett bra kvitto. Vid varje mätning dokumenteras resultatet i protokoll- och/eller rapportform. Klimatkontroller och eventuella luftmätningar genomförs vanligen under pågående nyproduktion och i förvaltning av befintliga fastigheter.


ANALYS AV MÄTRESULTAT:

När en mätning genomförts med negativt resultat och för högt fuktinnehåll, förhöjda värden av partikelhalter, etcetera så bör en analys genomföras. Dry-IT granskar orsaken och utreder vad som ligger till grund för de förhöjda värdena. Ett åtgärdsförslag med olika aktiviteter för att hantera avvikelsen arbetas fram av ansvarig fuktkonsult. Kunden erhåller efter analysen en rapport med åtgärdsförslag.

 

FUKTSKADEUTREDNINGAR:

När det uppstår fuktskador kan problemen vara komplexa och ibland svårlösta. För den som drabbats är det viktigt att få kontakt med en kompetent skadeutredare för att påbörja utredning. Dry-IT tillhandahåller utbildad och specialiserad skadeutredare för att med en snabb och strukturerad arbetsmetodik hantera och lösa problemet. Innan uppdraget startar sker samrådsplanering med beställaren. Sedan påbörjas ett systematiskt utredningsarbete exempelvis i form av luftanalyser, materialprover, etcetera. Efter avslutad skadeutredning får kunden en skaderapport med beskrivning på skador samt konkreta åtgärdsförslag.

 

AVFUKTNING:

I de fall vattenskada uppstått eller att uttorkningstider inte blir som beräknat, uppstår direkt ökad riskbild för förseningar, ökade kostnader och skador i fastigheten. En fukttekniker kontrollerar skadan och problemets omfattning. Utifrån beräkningar ser Dry-IT till att all maskinell utrustning monteras på plats i den mängd som krävs. Därefter sker löpande uppföljning och översyn tills önskad fuktnivå är uppnådd och säkerställd. Efter utförd avfuktningsinsats får kunden en rapport av utförande och resultat.

 

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD:

När fel upptäcks under garantitiden kan vi hjälpa till med undersökningar, kontrollmätningar och förslag till hur eventuella brister kan rättas till. Efter en systematisk genomgång med utgångspunkt från problembeskrivningen lämnar vi en rapport och överskådlig dokumentation som underlag för beslut om åtgärder. Problemen kan handla om läckage av vatten genom fasad, tak, gårdsbjälklag eller olägenheter på grund av luktspridning mellan olika enheter i byggnaden, missfärgningar i parkettgolv, förhöjda radonvärden eller att brukare upplever irritation i ögon eller på slemhinnor.

 

 Energi

LUFTTÄTHETSPLAN:

Lufttäthetsplanen syftar till att bygga lufttätt vilket är viktigt för att uppnå god energiprestanda samt förhindra att dolda fuktskador uppstår i konstruktioner. I denna tjänst granskas konstruktioner, svaga punkter och risker identifieras, att projekterade lösningar kan genomföras utan avvikelser som riskerar att täthet inte fås. Under produktionen följs lufttäthetsarbetet upp med mätningar för att verifiera att tätheten är god och uppsatta energimål därigenom nås. Lufttäthetsplanen innehåller även tydliga rekommendationer och lösningsförslag, utifrån de kritiska konstruktioner som eventuellt identifierats. En lufttäthetsplan beskriver också vad som behöver göras och vem som är ansvarig för respektive aktivitet.

 

ENERGIROND:       

Då man i projektering och programskede definierat system- och komponentval är det viktigt att i produktionsfasen granska och säkerställa att de efterlevs. Dessa kontroller utförs lämpligen av en energiexpert som under energironden går runt på byggarbetsplatsen. Energiexperten ser också till att utföra energi- och lufttäthetsronder i samband med fuktsäkerhetsronderna då dessa områden ofta belyser samma problem, men med olika infallsvinklar. I dessa energi- och lufttäthetsronder upplyser energiexperten eller särskild sakkunniga exempelvis metoder på hur lufttätheten säkras eller vilka installationssystem som behöver beaktas särskilt noggrant

 

LUFTTÄTHETSROND:

På byggarbetsplatsen pågår dagligen händelser som ger upphov till nya potentiellt riskabla lägen. Dry-IT hjälper till i arbetet att säkerställa produktionen med hjälp av en sakkunnig person som kommer ut till arbetsplatsen löpande för att på plats granska bygget och på så vis hjälper till att säkerställa att lufttäthetsplanen efterlevs. Dessa ”ronder” utförs av ansvarig person och inplaneras löpande för att ha en kontinuitet i lufttäthetsarbetet. Den utförs efter en systematiskt upprättad mall. Vid varje tillfälle dokumenteras status och kommuniceras till projektgruppen för att säkerställa lufttätheten enligt beställarens ambitionsnivå.

 

ENERGISAMORDNING: 

I produktionen bevakar energisamordnaren samtliga frågor som rör energi och inomhusklimatet så att de fortsätter motsvara beställarens ambition och krav. Energisamordnaren upprätthåller dokumentationen kontinuerligt och uppdaterar med eventuella förändringar och justeringar. 

 

ENERGIRISKBEDÖMING: 

I produktionsskedet granskar Dry-IT avvikelser i VVS-system, fönsterkonstruktioner, komponentval, och utförande. Nya beräkningar genomförs löpande och dokumenteras. Detta är ett viktigt kvalitetsarbete som beställaren bör ta i beaktning eller ta hjälp med.

 

LUFTTÄTHETSPROVNING:

För att uppnå en energieffektiv och fuktsäker byggnad är det viktigt att konstruktioner utförs så lufttäta som möjligt. Med hjälp av täthetsprovning kan byggnadens lufttäthet bestämmas. Dry-IT utför lufttäthetsprovningen enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 vilket redovisar klimatskalets läckagetal. Genom att sätta en byggnad i undertryck och samtidigt mäta och beräkna luftflödet i förhållande till byggnadens omslutningsarea får man fram hur energieffektiv en byggnad är. Lufttäthetsprovningen kan utföras både i gamla och nyproducerade hus. I nyproduktion görs det lämpligast när ångspärren är monterad, men innan vägg- och takskivor är på plats. Tillsammans med beställaren avgörs om man ska lufttäthetsprova en lägenhet, en trappuppgång eller en hel byggnad. Detta beroende på byggnationen och dess komplexitet. Dry-IT har god erfarenhet av att bedöma vilken av tillvägagångssätten som lämpar sig bäst för olika projekt. Tidigt genomförda lufttäthetsprovningar i en nyproduktion ger en god möjlighet att utan större kostnader eller insatser åtgärda eventuella systematiska utförandefel. Efter genomförd provning får kunden en rapport med mätresultat och eventuella åtgärdsförslag för en förbättrad täthet i byggnaden.


BYGGTERMOGRAFERING:

För att säkerställa en komfortabel och energieffektiv byggnad, upptäcka brister i isolering, köldbryggor och lufttäthet utförs med fördel byggtermografering. Detta är en tjänst som innebär att Dry-IT tillhandahåller en termograför som med hjälp av värmekamera kontrollerar byggnadens värmeisolering, köldbryggor, läckage, med mera. Termograferingen utförs enligt standard SS-EN 13187. Efter genomförd termografering får kunden en rapport och en analys samt åtgärdsförslag. Byggtermografering kan genomföras både i befintliga byggnader likväl som i en nyproduktion.

 

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD:

När fel upptäcks under garantitiden kan vi hjälpa till med undersökningar, kontrollmätningar och förslag till hur eventuella brister kan rättas till. Efter en systematisk genomgång med utgångspunkt från problembeskrivningen lämnar vi en rapport och överskådlig dokumentation som underlag för beslut om åtgärder. Problemen kan handla om upplevt drag eller kallras, förhöjd energiförbrukning, köldbryggor eller kondensproblem, ojämn uppvärmning eller svårlokaliserade otätheter i klimatskärmen.

 

 Miljö

MILJÖSAMORDNING:

Miljösamordning innefattar alla delar av ett projekt och syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en mer hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar mål- och krav för byggnaden på system, material och produktion i projektets miljöprogram samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Miljösamordnaren skall följa upp och granska att valda kriterier uppnås samt sammanställa underlag för preliminär bedömning och se till att ansökningsdokumentation upprättas. I de projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att administrera och registrera projektet mot aktuell huvudman för certifieringssystemet samt ser till att slutlig certifieringsansökan sammanställs med kompletterande mätningar och brukarenkät. Alla dokument skickas in till certifieringsorganet för certifiering av befintlig byggnad. 

En certifierad miljöbyggsamordnare är en miljösamordnare som är certifierad av SGBC och det betyder att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 

MILJÖROND:

Dry-IT erbjuder tjänsten Miljörond som innebär att miljösamordnaren hjälper byggherren med att kontrollera produktionen. Arbetsplatsen granskas, materialval synas och avfallshanteringen kontrolleras att den efterlevs enligt tidigare definierad ambitionsnivå. Miljöronderna dokumenteras och avvikelser meddelas byggherren för att därigenom kunna åtgärdas.

 

STÖD VID VAL AV MATERIAL:

Miljösamordnaren granskar att allt material som används i produktionen är godkänt i branschsystem för materialval; Byggvarubedömningen, Sunda hus och BASTA. Miljösamordaren kan även bidra i produktionen med utbildning och stöd till entreprenören i aktuell fråga.

 

AVFALLSHANTERING:

Miljösamordnaren hjälper i tjänsten Avfallshantering till i produktionen med att säkerställa att avfallshanteringsplanen efterlevs och kan även rådge platsledning med operativa frågor kring avfallshanteringen under produktionens gång. 

 

RADONSÄKERHETSPLAN:

 Samtliga ansvariga i byggnadsprojektet skall känna till förutsättningarna, kritiska moment, etcetera ur radonperspektivet. Dry-IT hjälper kunderna med att utifrån framtagen radonsäkerhetsbeskrivning arbeta fram en produktionsanpassad radonsäkerhetsplan. Viktiga delar belyses så som att identifiera kritiska moment och konstruktioner som kräver extra bevakning vid själva utförandet. Radonsäkerhetsplanen är produktionsanpassad och upprättas i form av en lättöverskådlig dokumentation (en checklista). Radonsäkerhetsplanen kan infogas som avsnitt i ett större sammanhang

 

RADONMÄTNINGAR:

Dry-IT erbjuder i tjänsten ”Radonmätning” två varianter av mätningar; Rådgivande korttidsmätning av radongas (och den sker oberoende av årstid) med radonscout samt långtidsmätningar av radongas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

 

GAMMASTRÅLNINGSMÄTNINGAR:

Byggnader som uppförts med blåbetong avger gammastrålning och bidra till höga radongashalter. Med en gammastrålningsmätning så är det möjligt att bedöma ifall det finns alunskifferbaserad lättbetong med hög uranhalt (så kallad blåbetong) i en byggnad. Mätningen nyttjas ofta i utredningssyfte vid radonundersökningar eller inför rivning vid ombyggnationer.

 

KVÄVEDIOXIDMÄTNING:

I projekt som ska certifieras ingår ett delmoment som innefattar en kvävedioxidmätning. Dry-IT tillhandahåller den tjänsten/mätningen och administrerar med analys och rapport för resultat i slutdokumentationen för att uppfylla denna indikator.

 

VERIFIERING AV INDIKATORER VID CERTIFIERING:

Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras mellan ett till två år från det att byggnaden tagits i bruk. En miljösamordnade hjälper till att sammanställa att underlag för verifieringen samt administrera processen. Dry-ITs konsulter kan hjälpa till med alla mätningar och beräkningar som krävs för att få en certifiering fastställd. Många av indikatorerna kan verifieras redan i samband med slutbesiktningen, medan några måste mätas under specifika perioder i den färdiga byggnaden.Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår