Produktion

 

LUFTTÄTHETSPLAN:

Lufttäthetsplanen syftar till att bygga lufttätt vilket är viktigt för att uppnå god energiprestanda samt förhindra att dolda fuktskador uppstår i konstruktioner. I denna tjänst granskas konstruktioner, svaga punkter och risker identifieras, att projekterade lösningar kan genomföras utan avvikelser som riskerar att täthet inte fås. Under produktionen följs lufttäthetsarbetet upp med mätningar för att verifiera att tätheten är god och uppsatta energimål därigenom nås. Lufttäthetsplanen innehåller även tydliga rekommendationer och lösningsförslag, utifrån de kritiska konstruktioner som eventuellt identifierats. En lufttäthetsplan beskriver också vad som behöver göras och vem som är ansvarig för respektive aktivitet.

 

ENERGIROND:       

Då man i projektering och programskede definierat system- och komponentval är det viktigt att i produktionsfasen granska och säkerställa att de efterlevs. Dessa kontroller utförs lämpligen av en energiexpert som under energironden går runt på byggarbetsplatsen. Energiexperten ser också till att utföra energi- och lufttäthetsronder i samband med fuktsäkerhetsronderna då dessa områden ofta belyser samma problem, men med olika infallsvinklar. I dessa energi- och lufttäthetsronder upplyser energiexperten eller särskild sakkunniga exempelvis metoder på hur lufttätheten säkras eller vilka installationssystem som behöver beaktas särskilt noggrant.

 

LUFTTÄTHETSROND:

På byggarbetsplatsen pågår dagligen händelser som ger upphov till nya potentiellt riskabla lägen. Dry-IT hjälper till i arbetet att säkerställa produktionen med hjälp av en sakkunnig person som kommer ut till arbetsplatsen löpande för att på plats granska bygget och på så vis hjälper till att säkerställa att lufttäthetsplanen efterlevs. Dessa ”ronder” utförs av ansvarig person och inplaneras löpande för att ha en kontinuitet i lufttäthetsarbetet. Den utförs efter en systematiskt upprättad mall. Vid varje tillfälle dokumenteras status och kommuniceras till projektgruppen för att säkerställa lufttätheten enligt beställarens ambitionsnivå.

 

ENERGISAMORDNING: 

I produktionen bevakar energisamordnaren samtliga frågor som rör energi och inomhusklimatet så att de fortsätter motsvara beställarens ambition och krav. Energisamordnaren upprätthåller dokumentationen kontinuerligt och uppdaterar med eventuella förändringar och justeringar. 

 

ENERGIRISKBEDÖMING: 

I produktionsskedet granskar Dry-IT avvikelser i VVS-system, fönsterkonstruktioner, komponentval, och utförande. Nya beräkningar genomförs löpande och dokumenteras. Detta är ett viktigt kvalitetsarbete som beställaren bör ta i beaktning eller ta hjälp med.

 

LUFTTÄTHETSPROVNING:

För att uppnå en energieffektiv och fuktsäker byggnad är det viktigt att konstruktioner utförs så lufttäta som möjligt. Med hjälp av täthetsprovning kan byggnadens lufttäthet bestämmas. Dry-IT utför lufttäthetsprovningen enligt svensk standard SS-EN 13829 eller SS EN ISO 9972:2015 vilket redovisar klimatskalets läckagetal. Genom att sätta en byggnad i undertryck och samtidigt mäta och beräkna luftflödet i förhållande till byggnadens omslutningsarea får man fram hur energieffektiv en byggnad är. Lufttäthetsprovningen kan utföras både i gamla och nyproducerade hus. I nyproduktion görs det lämpligast när ångspärren är monterad, men innan vägg- och takskivor är på plats. Tillsammans med beställaren avgörs om man ska lufttäthetsprova en lägenhet, en trappuppgång eller en hel byggnad. Detta beroende på byggnationen och dess komplexitet. Dry-IT har god erfarenhet av att bedöma vilken av tillvägagångssätten som lämpar sig bäst för olika projekt. Tidigt genomförda lufttäthetsprovningar i en nyproduktion ger en god möjlighet att utan större kostnader eller insatser åtgärda eventuella systematiska utförandefel. Efter genomförd provning får kunden en rapport med mätresultat och eventuella åtgärdsförslag för en förbättrad täthet i byggnaden.

 

BYGGTERMOGRAFERING:

För att säkerställa en komfortabel och energieffektiv byggnad, upptäcka brister i isolering, köldbryggor och lufttäthet utförs med fördel byggtermografering. Detta är en tjänst som innebär att Dry-IT tillhandahåller en termograför som med hjälp av värmekamera kontrollerar byggnadens värmeisolering, köldbryggor, läckage, med mera. Termograferingen utförs enligt standard SS-EN 13187. Efter genomförd termografering får kunden en rapport och en analys samt åtgärdsförslag. Byggtermografering kan genomföras både i befintliga byggnader likväl som i en nyproduktion.

 

GARANTIARBETEN EFTERMARKNAD:

När fel upptäcks under garantitiden kan vi hjälpa till med undersökningar, kontrollmätningar och förslag till hur eventuella brister kan rättas till. Efter en systematisk genomgång med utgångspunkt från problembeskrivningen lämnar vi en rapport och överskådlig dokumentation som underlag för beslut om åtgärder. Problemen kan handla om upplevt drag eller kallras, förhöjd energiförbrukning, köldbryggor eller kondensproblem, ojämn uppvärmning eller svårlokaliserade otätheter i klimatskärmen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår