Förvaltning

 

UPPFÖLJNING I BRUKSSKEDET:

I befintliga fastigheter eller efter slutbesiktning i nyproduktion hjälper Dry-IT till at genomföra uppföljningsarbetet då faktisk energianvändning ställs emot beräknad. Mätningarna utförs månadsvis och trender och analyser rapporteras till berörda parter.

 

ENERGIUTREDNING:

Energiutredningar utförs på befintliga fastigheter i många sammanhang. Det kan exempelvis vara en nyproducerad byggnad vars den uppmätta energianvändningen är betydligt högre än vad beräkningen visade under projekteringsskedet. Energiutredaren tar reda avvikelseorsaker samt föreslår åtgärder för att sänka energianvändningen till den beräknade nivån.

 

ENERGILEDNING OCH ENERGISTRATEGI :  

Energisamordnaren kan hjälpa fastighetsförvaltaren att uppnå satta interna energikrav genom att upprätta en handlingsplan och åtgärdsplan för drifts- och förvaltningsorganisationen samt projektleda olika energieffektiviseringsåtgärder. I strategiarbetet kan även kravspecifikation för olika åtgärder arbetas fram så att åtgärden genomförs på bästa sätt med hänsyn till tid, kostnad och kvalitet. 

 

BYGGTERMOGRAFERING:

Denna tjänst säkerställer en komfortabel och energieffektiv byggnad. Den synar brister i isolering, köldbryggor och lufttäthet. Med denna tjänst tillhandahåller Dry-IT en termograför som med hjälp av värmekamera kontrollerar byggnaders värmeisolering, köldbryggor, läckage mm. Termograferingen utförs enligt standard SS-EN 13187. Efter genomförd termografering får kunden en rapport med resultaten från termograferingen, analys samt åtgärdsförslag. Byggtermografering kan genomföras både i befintliga byggnader likväl som i en nyproduktion av en byggnad.

 

ENERGIKARTLÄGGNING:

En certifierad energikartläggare kartlägger byggnadens energiflöden genom mätningar, genomgång av olika handlingar samt platsbesök. Sedan beräknar och lönsamhetsbedömer kartläggaren olika åtgärder som till slut mynnar ut i en åtgärdsplan. Energikartläggning och energideklarationen kan samordnas för att dra nytta av samordningsvinster. Vi använder oss av livscykelkostnadsanalyser (LCC) för att finna de mest lönsamma investeringarna ur ett livskostnadsperspektiv.

 

ENERGIDEKLARATIONER:

Dry-IT tillhandahåller en sakkunnig energiexpert (enligt PBL) som utför en energikartläggning av byggnaden med eventuella åtgärdsförslag som rapporteras in till boverket.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår