Energisamordnare

Energifrågor har de senaste åren fått större uppmärksamhet eftersom driftfasens miljöpåverkan och energikostnader fått större inflytande redan vid byggnaders planering. I takt med att Boverkets byggreglers och regionala energikrav skärps, krävs idag engagemang, samverkan och helhetssyn bland byggbranschens aktörer för att få ett hållbart och energieffektivt byggande och förvaltning.

Energisamordnaren anlitas för att ställa krav, rådge och göra beräkningar för olika energiaspekter från programhandlingsfasen, via projektering och produktion till förvaltningen för uppföljning av byggnadens energianvändning. Traditionellt sett har respektive teknikfack tagit hand om sina energiaspekter, vilket lett till att några energiaspekter fallit mellan stolarna eller blivit suboptimerade.

Ett nybyggnadsprojekt vinner mycket på att en energisamordnare tar ansvar för energifrågorna. Uppgiften är inte helt enkel då den kräver ett helhets- och systemtänkande tillsammans med detalj- och sakkunskaper inom flera områden. Med en övergripande energisamordnare uppmärksammas alla energibesparande åtgärder.

 Med ökande energipriser kommer en energisamordnare som deltar i hela byggprocessen snabbt att betala sig.

 

Energisamordnarens roll i olika delar av byggprocessen: 

UTREDNING/FÖRSTUDIE

I samarbete med beställaren utarbetas en energistrategi utifrån beställarens krav och ambition. Strategin kan vara projektspecifik eller en övergripande policy som framtida projekt ska förhålla sig till. För specifika projekt sätts de lokala förutsättningarna i fokus, för att dra fördel av naturliga synergier och för att i god tid belysa eventuella systemkonflikter. Oavsett typ av strategi läggs stor vikt på att ta fram en kostnadseffektiv och hållbar strategi som sträcker sig över hela byggnadens livslängd.

 

PROGRAM

Energisamordnaren bistår beställaren och projektörer med relevanta krav och rekommendationer på exempelvis specifik energianvändning, andel förnyelsebar energi, operativa temperaturer, fönsterstorlekar, U-värden på fönster, lufttäthetskrav, ventilationsaggregats värmeåtervinning, solavskärmning, stomtyp, med mera.

 

PROJEKTERING

Energisamordnaren bistår projektörer med beräkningar, analyser och rekommendationer på exempelvis isoleringstjocklekar, detaljlösningar för att reducera köldbryggor och luftläckning, behovsstyrd ventilation, SFP-värden, energieffektiva pumpar, vitvaror, solfångarsystem, solceller, system för komfortkyla, värmeisoleringstjocklek på rör och kanaler, belysningsarmaturer, energimätningsplan, styr- och regler, specifik energianvändning, med mera.

 

PRODUKTION

Under produktionen följer energisamordnaren upp projekteringshandlingar, så att rätt produkt köps in, monteras på rätt sätt på rätt plats. Även platsbesök görs genom så kallade energironder som protokollförs med både text och foton.

Under produktionen utbildar energisamordnaren även arbetsledare och hantverkare i utförandet av lufttäthetslösningar och ser till att huset tryckprovas och termograferas för att verifiera lufttätheten i byggnaden.

 

FÖRVALTNING

Under de två första åren följer energisamordnaren upp byggandens energianvändning. Den energimätningsplan, som arbetades fram i projekteringen och som blev implementerad under produktionsfasen, kommer nu till användning. Mätvärden analyseras, utvärderas och eventuella oväntade resultat penetreras och åtgärdas. Byggnadens energianvändning utvärderas och stäms av med kravställda specifikationer.

 

Tillbaka till energi

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår