Projektering

 

 Fukt

FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING:

I tjänsten Fuktsäkerhetsprojektering utreds projektets förutsättningar och riktlinjer upprättas för hela projekteringsarbetet. Beslut fattas som får avgörande konsekvenser som till exempel val av stomme, golvsystem, ytterväggskonstruktioner. Det är nu som kvaliteten på definieras. Därför är det viktigt att arbeta med fuktfrågor redan här så att inga otrevliga överraskningar dyker upp under produktionens gång eller senare i förvaltningsskedet. Det som är bra för fastigheten ur fuktsynpunkt är i allmänhet också bra för energihushållningen, miljön och komforten. I projekteringen upprättas även fuktsäkerhetsbeskrivningen som är en viktig dokumentation från byggherren där man kravställer på genomförandet och entreprenören. 

 

FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING:

Fuktsäkerhetsbeskrivningen upprättas tidigt i projektet. Och syftet med den är på ett systematiskt sätt beskriva projektets förutsättning ur fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade konsekvenser av fukt. En viktig parameter för att minimera eventuella risker till försenade tidsplaner och därmed ökade kostnader är att få samtliga aktörer i projektet medvetna om vikten av fuktsäkerhet. Dokumentet som genereras innehåller bland annat beställarens krav på fuktsäkerhet under produktion, kritiska byggnadsdelar, riskmoment och vilka kontroller som ska utföras i produktion. Dokumentationen ger en komplett beskrivning på eventuella fallgropar och hur de ska hanteras för att undvikas. Fuktsäkerhetsbeskrivningen kan med fördel biläggas förfrågningsunderlaget. Beskrivningen revideras löpande under projekteringstiden. Inför produktionsstart kommuniceras fuktsäkerhetsbeskrivningen till projektets fuktsäkerhetsansvarige som i sin tur säkerställer att den efterlevs. Ett startmöte med samtliga inblandade genomförs för att kommunicera de övergripande punkterna i fuktsäkerhetsbeskrivningen. 

 

 Energi

ENERGIDESIGN:

Tillsammans med arkitekten skapar energisamordnaren en optimal energiutformning för projektet. Det innebär bland annat fönsterval (storlek, egenskaper och placeringar), inomhuskomfort och uppvärmningssystem, geografiskt läge, byggnadens form och lokala förutsättningar för eventuell förnybar energi, 

 

ENERGISAMORDNING:

I projekteringen bevakar energisamordnaren samtliga frågor som rör energi och inomhusklimatet så att de fortsätter motsvara beställarens ambition och krav. Energisamordnaren upprätthåller dokumentationen kontinuerligt och uppdaterar med eventuella förändringar och justeringar. 

 

ENERGIBERÄKNING:

Med givna förutsättningar för byggnaden upprättas energibalansberäkningar för att prognostisera förväntad energianvändning. Exempel på energiberäkningar kan vara:

  • Effektbehov
  • Köldbryggor
  • Solvärmelast
  • Dagsljus
  • Solenergiberäkningar
  • Komfortindex

 

GRANSKNING HANDLINGAR:

Vid upprättandet av förfrågningsunderlag arbetar energisamordnaren nära beställaren och projektörerna för att säkerställa att ambitionsnivån hålls och att utvärderingsgrunderna blir relevanta. När anbuden inkommer från entreprenörerna är energisamordnaren delaktig i gransknings- och urvalsprocessen och validerar deras energiberäkningar och systemval. 

 

ENERGIUPPFÖLJNINGSPLAN:

För att säkerställa att energianvändningen blir enligt beräknat värde i förvaltningsfasen upprättas en energiuppföljningsplan i projekteringen. Den innefattar en rad olika aktiviteter och åtgärder som skall beaktas och kontrolleras löpande genom hela byggprocessen. Energisamordnaren upprättar och uppdaterar dokumentationen och rapporterar till berörda parter.

 

 Miljö

MILJÖSAMORDNING:

Miljösamordning innefattar alla delar av ett projekt och syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en mer hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar mål- och krav för byggnaden på system, material och produktion i projektets miljöprogram samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Miljösamordnaren skall följa upp och granska att valda kriterier uppnås samt sammanställa underlag för preliminär bedömning och se till att ansökningsdokumentation upprättas. I de projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att administrera och registrera projektet mot aktuell huvudman för certifieringssystemet samt ser till att slutlig certifieringsansökan sammanställs med kompletterande mätningar och brukarenkät. Alla dokument skickas in till certifieringsorganet för certifiering av befintlig byggnad. 

En certifierad miljöbyggsamordnare är en miljösamordnare som är certifierad av SGBC och det betyder att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 

MILJÖPLAN:

Dry-IT erbjuder i tjänsten Miljöplan hjälp med att formulera en miljöplan enligt de krav som kommer från byggherren. I en miljöplan anges vilka miljö- och energikrav som ställs på projekteringen. En miljöplan visar på vilket sätt konsulten eller entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren angett i sitt miljöprogram. Exempel på information som miljöplanen omfattar är hur hantering av material och avfall sker, miljöarbetet på byggarbetsplatsen, avvikelsehantering och hur arbetet skall dokumenteras.

 

RIVNINGSPLAN:

I samband med rivning av en byggnad har byggherren ansvar att följa PBL som kräver dokumentation (rivningsplan) av rivning och hantering av avfall. Dry-IT kan i tjänsten Rivningsplan hjälpa till att inventera och upprätta en rivningsplan enligt PBL.

GRANSKNING AV HANDLINGAR:

Vid upprättandet av förfrågningsunderlag arbetar miljösamordnaren nära beställaren och projektörerna för att säkerställa att ambitionsnivån bibehålls och att utvärderingsgrunderna blir relevanta. När anbuden inkommer från entreprenörerna är miljösamordnaren delaktig i gransknings- och urvalsprocessen och validerar deras materialval och åtgärdsförslag. 

 

MATERIALVAL:

Dry-IT erbjuder i tjänsten Materialval en miljösamordnare som stödjer projektörerna i arbetet med att välja rätt material för att uppnå beställarens ambitionsnivå. Vi har kunskap om alla de system som finns på marknaden för bedömning av byggmaterial och kemiska produkter. Vi kan även hålla utbildningar för projektgruppen i byggvarubedömning. 

 

MILJÖREVISION:

Dry-IT tillhandahåller en miljösamordnare i tjänsten Miljörevision för att hjälpa byggherren att säkerställa att 

 

RADONSÄKERHETSBESKRIVNING:

Radonsäkerhetsbeskrivningen är ett kravställande dokument och upprättas tidigt i projektet. Syftet med den är på ett systematiskt sätt beskriva projektets förutsättningar ur radonsynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden inte får oönskade konsekvenser av radon. Radonsäkerhetsbeskrivningen innehåller bland annat beställarens krav på radonskydd under produktion, kritiska byggnadsdelar och riskmoment, egenkontroller i produktion och så vidare. Dokumentet som genereras kan med fördel biläggas förfrågningsunderlaget

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår