Programskede


 Fukt

FUKTSÄKERHETSPROGRAM:

Fuktsäkerhetsprogram är byggherrens policy om vilka fuktsäkerhetskrav som ska ställas i projektet. Kraven innefattar både tekniska lösningar och krav på genomförandet, aktiviteter och vilken kompetens som skall tillsättas under processens gång. Byggherren utser här sin fuktsakkunnige som sedan driver projektets fuktsäkerhetsarbete från programskedet genom projekteringen och även bidrar till att bevaka byggherrens intresse i produktionen till slutligt färdigställande. Fuktsakkunnig är en person som är diplomerad- eller certifierad fuktsakkunnig eller har motsvarande kompetens och erfarenhet.

 

 Energi

ÅTERKOPPLING ARKITEKTUR ENERGIPERSPEKTIV:

När arkitekterna har tagit fram de första skisserna är det viktigt att granska gestaltningen utifrån ett energiperspektiv. Dry-IT:s energisamordnare eller energiexpert hjälper beställaren och arkitekten med att kontrollera att hela byggnaden uppfyller beställarens krav och energimål. Exempel på detta kan vara fönsterval och dess placeringar, takkonstruktioner, fasadval och därmed säkerställa att dessa inte motverkar varandra. En annan viktig aspekt är att energisamordnaren eller energiexperten säkerställer att lagkrav följs.

 

UPPRÄTTANDE AV KRAV PÅ ENERGI:

Om beställaren inte redan tidigare än programskedet upprättat en kravspecifikation för energi så kan Dry-IT hjälpa till med framtagandet av det i denna fas. Energisamordnaren sätter då rätt förutsättningar och mål för projektet i linje med beställarens ambitioner. I tjänsten Upprättande krav på energi hjälper Dry-IT beställaren med kravställandet att exempelvis upprätta en kravhandling gällande mål och metod, identifiera och föreslå lämpliga systemval, granska lokala förutsättningar såsom till exempel förnybara energikällor och eventuella synergier med omkringliggande byggnader.

 

 Miljö

MILJÖSAMORDNING:

Miljösamordning innefattar alla delar av ett projekt och syftar till att samordna alla kompetenser och discipliner för att leverera en mer hållbar byggnad. Miljösamordnaren formulerar mål- och krav för byggnaden på system, material och produktion i projektets miljöprogram samt upprättar rutiner för miljöarbetet i projektets miljöplan. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Miljösamordnaren skall följa upp och granska att valda kriterier uppnås samt sammanställa underlag för preliminär bedömning och se till att ansökningsdokumentation upprättas. I de projekt som ska certifieras hjälper miljösamordnaren till med att administrera och registrera projektet mot aktuell huvudman för certifieringssystemet samt ser till att slutlig certifieringsansökan sammanställs med kompletterande mätningar och brukarenkät. Alla dokument skickas in till certifieringsorganet för certifiering av befintlig byggnad. 

En certifierad miljöbyggsamordnare är en miljösamordnare som är certifierad av SGBC och det betyder att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.

 

MILJÖPROGRAM:

I tjänsten Miljöprogram hjälper Dry-ITs miljösamordnare kunden att utifrån definierade miljömål upprätta ett miljöprogram med åtgärdsförslag och definierar skall-kraven till projektörerna för att nå eventuell miljöcertifiering. Miljöprogrammet är byggherrens policy om vilka miljökrav som ska ställas i projektet. Kraven innefattar både tekniska lösningar och krav på genomförandet, aktiviteter och vilken kompetens som skall tillsättas under processens gång. Kraven skiljer sig åt beroende på exempelvis vilken nivå av miljöcertifiering projektet har. Tillsammans med beställaren identifierar miljösamordnaren möjligheter och mål för miljöcertifiering av byggnaden. Byggherren utser här sin miljösamordare som sedan driver projektets miljöprogram från programskedet genom projekteringen och även bidrar till att bevaka byggherrens intresse i produktionen till slutligt färdigställande. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår