2016-06-02

Intervju med Edwin

Intervju med Edwin Måradson affärsområdesansvarig Energi Dry-IT

1. Dry-IT: Jag vet att du brinner för energifrågor kan du utveckla din tanke kring det?

 

Edwin: Jag ser energifrågan som ett samhällsansvar som alla i vårt samhälle borde ta på allvar tycker jag.  Om vi i byggbranschen fortsätter att urholka planetens naturresurser och fortsätter med utsläpp av växthusgaser i samma omfattning som idag äventyrar vi inte bara vår egna utan även de kommande generationernas möjlighet att tillgodose sina behov i framtiden.  

Något jag försöker efterleva i mina arbetsuppgifter är att väga in flera hållbarhetsaspekter, och söker lösningar ur ett långsiktigt perspektiv vilket resulterar i att jag kan hjälpa våra kunder mot att hitta en optimal hållbar lösning. Jag inspireras mycket av den kloka meningen: ”Tänk globalt och agera lokalt”. Till exempel vet vi att byggnaden och dess energianvändning är en del i ett större energisystem som i övrigt består av energikällor, energiproduktion och energiomvandling. Av denna anledning är det viktigt att tänka utanför huset när exempelvis olika energisystem jämförs med varandra.

2. Dry-IT: Tänker alla beslutsfattare i bygg- och fastighetsbranschen som du tror du?

 

Edwin: Det hoppas jag! Enligt forskningen och även mina egna erfarenheter från de samarbeten jag haft med olika byggherrar har energifrågan blivit en allt viktigare fråga men som hänger till stor del på engagemang hos personer som äger frågan i företagen. Med andra ord sker energieffektiviseringar mest där det finns eldsjälar.

3. Dry-IT: Vilken är den största utmaningen branschen har framför sig när det gäller energieffektivisering?

 

Edwin: En stor utmaning som vi står inför är ett hållbart bostadsbyggande. Boverkets aktuella byggbehovsanalys från oktober 2015 indikerade att det behöver färdigställas fler än 70 000 bostäder årligen under åren 2015-2025 i framförallt våra storstäder. Samtidigt vet vi att byggnader står för ca 38 % av Sveriges totala primärenergianvändning och motsvarande siffra för Stockholms län är ca 60 %. Det gäller att tänka efter före. Jag vågar påstå att det är fullt möjligt att med bibehållen total kostnad bygga mycket mer hållbara bostäder. För det behöver vi bland annat gå ifrån projektform till mer plattformbaserad byggprocess med tekniska och processplattformar, precis som bilindustrin. Vi uppfinner hjulet på nytt hela tiden i en projektbaserad byggprocess samtidigt att projektets tids- och budgetspress ger oss aldrig utrymme för att göra omvärldsanalyser, testa och utvärdera nya lösningar. Vi tenderar därför alltid att gå tillbaka till den lösning vi är vana vid vilket sällan är den mest hållbara lösningen.

4. Dry-IT: Vad kan du och ditt affärsområde bidra med i den utmaningen?

 

Edwin: Det ansvaret jag och mina medarbetare i Affärsområdet Energi har i våra uppdrag är att alla våra tjänster ska vara baserade på flerdimensionell hållbarhetstänkande och långsiktighet. Att arbeta med hållbarhetsfrågor förutsätter helhetstänkande och långsiktighet annars kan många hållbara lösningar bli förbisedda. Mycket av den kompetensen som behövs besitter våra duktiga och erfarna medarbetare och det som vi saknar i vår kunskapsbank skaffar vi oss genom vårt starka nätverk i branschen.  

Vi kan hjälpa våra kunder inför olika systemval genom att bedöma dessa system ur alla berörda hållbarhetskriterier. Vi vet vilka hållbarhetskriterier som behöver beaktas, optimeras och följas upp i varje systemlösning.  En systemlösning kan vara en yttervägg, ett fönster, byggnadens utformning, byggnadens orientering, en lägenhetsplanlösning, en konstruktionsanslutning, värmesystem, ett ventilationssystem, en stomme, osv. Vi uppnår en hållbar samhällsbyggnad om suboptimeringar och bedömningar baserad på fel grunder elimineras, tycker jag.

Genom att vara nära kunden, tydliga och personliga är vi dessutom hållbara i samarbetet med kunden.

5. Dry-IT: En av miljöbovarna är uppvärmningen av våra hus. Hur ska vi uppvärma våra hus för att påverka miljön så lite som möjligt tycker du?

 

Edwin: I tättbebyggda områden är ett centraliserat system som fjärrvärme definitivt den bästa lösningen då den har hög verkningsgrad, minst miljöpåverkan och möjlighet att använda olika typer av bränsle. Däremot inom glesbebyggda områden är ett decentraliserat system som värmepump eller biopanna lämpligare. Det är bra att kombinera dessa system med förnybar energi, dock är kombinationslämpligheten olika från system till system. Exempelvis är kombination av fjärrvärme och solfångare mindre lämpligt i Stockholm enligt min åsikt då solfångaren fångar upp det mesta av energin under varma perioder. Under samma period kommer värmen i fjärrvärmeverken från avfallsförbränning och biobränsle så att användning av förnybar energi i detta fall minskar användningen av en annan förnybar och miljövänlig energi. Detta ser jag som en satsning i fel riktning. Solfångare och biopanna eller värmepump och solceller är däremot bra systemkombinationer.

Det som är av särskilt betydelse är att valet av ett effektivt energisystem ska göras sist. Det gäller att minimera värme- och elbehovet först och kom ihåg att ”Den miljövänligaste energin är den energin som inte används”.

6. Dry-IT: Är alla energieffektiviseringsåtgärder ekonomiskt lönsamma?

 

Edwin: Jag vill påstå att de flesta är lönsamma om lönsamhetsbedömningen görs på rätt sätt. För det första förutsätter energieffektivisering som sagt långsiktighet. Med det sagt menar jag att användning av lönsamhetsbedömningsmetoder som inte tar hänsyn till åtminstone ekonomisk livslängd av en åtgärd eller en produkt är olämpligt. För det andra bör flera parametrar vägas in i lönsamhetsbedömningen. Det är först då bedömningen blir rättvis. En livcykelkostnadsanalys är den mest lämpliga bedömningsmodellen för energieffektivisering tycker jag. En sådan lönsamhetsbedömning beror mycket på konsultens kompenes om byggnaden som ett system, ett helhetsperspektiv helt enkelt. LCC-analysen behöver dessutom presenteras på rätt sätt. 

 

7. Dry-IT:  Det passar ju väl in i hur Dry-IT vill utveckla verksamheten och hjälpa våra kunder. Så berätta vad är din plan?

 

Edwin: Eftersom att vi är ett tjänsteföretag är medarbetarna kärnan i företaget. Medarbetarna på Dry-IT ska få stora möjligheter till utmanade arbetsuppgifter liksom till utveckling och vidareutbildning. Företagsklimatet ska vara på så sätt att medarbetarnas idéer och kreativitet tillvaratas genom givande samtal, med andra ord är personalutveckling och innovation centrala frågor i mitt arbetssätt.

I ett marknadsorienterat företag som Dry-IT är det viktigt att lyssna till våra kunder samtidigt som vi utvecklar våra tjänster. Mina utgångspunkter här är att Dry-IT ska vara problemlösare och värdeskapande för sina kunder. Som Affärsområdeschef Energi kommer jag ständigt att kartlägga våra kunders behov och problem för att hela tiden lämpa vårt tjänsteerbjudande efter det. Förutom att det ska vara kvalité på våra tjänster vill vi vara personliga, nära kunden och våra kunder ska känna sig prioriterade. Och jag hoppas att biverkningen av detta blir ett ännu starkare Dry-IT som varumärke samt att drivna och engagerade konsulter som vill vara med och bidra till ett hållbart samhällsbyggande i ett dynamiskt och trivsamt arbetsklimat attraheras till Dry-IT.

8. Dry-IT: Vad är vinsten med energieffektivisering?       

 

Edwin: Vinsten med energieffektivisering är många varav några jag kan nämna är minskad miljöpåverkan, minskade drift- och underhållskostnader, förbättrad inomhusmiljö, stärkt varumärke och konkurrenskraft, ökat samhällsansvar, ökat finansiellt byggnadsvärde, utökad kundbas och uthyrningsgrad och förbättrat byggnadskvalitet.

 

9. Dry-IT: Till sist, ditt bästa energispartips till privata hushåll?

Edwin: Beteendevanor och behovet av förändringar av dessa vanor blir allt viktigare i takt med att energieffektiviseringen ökar. Om brukarna inte använder byggnaden som det är tänkt kan investeringar i energieffektiva systemlösningar vara bortkastade pengar. Jag tror på effekten av visualisering av energianvändningen och miljökonsekvenserna med energislöseri.

Jag skulle kunna lista upp många energispartips här men jag nöjer mig med några viktigaste. Det gäller att sänka elanvändningen i första hand i och med att el har en högre energikvalité än värme. Det kan exempelvis göras genom att undvika stand-by-läge på hushållsapparater, köpa energimärkta hushållsapparater med högre energiklass, använda LED-belysning och släcka lampor i rum där ingen vistas för tillfället.   

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår